Estadístiques

Estadístiques

Isgest Muebles incorpora desenes d’àmplies i variades estadístiques agrupades per clients, vendes, entregues, factures, articles, venedors, muntadors, famílies de productes, proveïdors.

Disposa també d’extensos informes, tant de marges, de compres, de costos, de vendes per punt de venda, de vendes per venedor, vendes per famílies, vendes per articles, etc.

Vull més informació

Gestió d’estadístiques

Estadístiques agrupades per: clients, vendes, entregues, factures, articles, etc./p>

Mostra d’estadística de vendes

Entre les estadístiques predefinides, podem trobar p.ex. el resum de vendes anual. En la mateixa pantalla podem veure el volum global o segmentat per punt de venda.

Disposem en una pràctica pantalla, de la informació de vendes anuals globals i mensuals. Afegint una gràfica que ens facilita veure l’evolució de les vendes durant l’exercici.

Mostra d’estadística de vendes amb gràfic configurable

Un altre exemple d’estadístiques predefinides és el resum de vendes anuals amb gràfica configurable. A la mateixa pantalla podem veure el volum global o segmentat per punt de venda i graficar-la al nostre gust.

Disposem d’una pràctica pantalla de la informació de vendes anuals globals i mensuals. Afegint un generador de gràfics que ens permet la personalització de la vista.

Mostra d’estadística de vendes amb gràfic configurable

Un altre exemple d’estadístiques predefinides és el resum de vendes anuals amb gràfica configurable. A la mateixa pantalla podem veure el volum global o segmentat per punt de venda i graficar-la al nostre gust.

Disposem d’una pràctica pantalla de la informació de vendes anuals globals i mensuals. Afegint un generador de gràfics que ens permet la personalització de la vista.

Mostra d’estadística de vendes per família de producte

Una de les estadístiques més utilitzades és la de segmentació de vendes per família de productes. Que ens permet veure amb xifres les vendes totals anuals o per punt de venda de cada gamma de productes.

El gràfic de sectors de les famílies ens ofereix una informació àgil, visual i molt intuïtiva dels volums venuts per cada família de producte.

Si no troba l’estadística que necessita, la dissenyem sense cost addicional.

Coneix la resta de característiques