Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza en qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 

 • D’accés: l’interessat té dret a saber si el responsable tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades, així com a obtenir informació referent als tractaments realitzats.
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter d’inexactitud o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supresió:
  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquests ja no són necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per a complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
 • Limitació del tractament:
  és un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservats amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals indicades es deixin de tractar.
 • Oposició:
  l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basi en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades:
  l’interessat té dret a rebre les seves dades personals facilitades al responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.

 • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades:

  l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o que l’afecti negativament.

Aquestes peticions s’hauran de realitzar al Carrer Tarragona, 20 – 43560 La Sénia (Tarragona)  o a info@inforsenia.com

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o posar-se en contacte amb: info@inforsenia.com

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquest lloc web és propietat de INFORSENIA S.L.. Els drets de propietat intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquest lloc web, les seves pàgines, la seva presència en xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (“enllaços”) establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d’aquesta tret que expressament s’establís una altra cosa

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per INFORSENIA S.L. per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i jutjat per tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsable de INFORSENIA S.L. l’ús que l’usuari pugui dur a terme referent a això, sent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat està permès descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, continguts o advertiments d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de INFORSENIA S.L.

INFORSENIA S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el programari. INFORSENIA S.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web a la seva terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma a un altre codi o idioma.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.